DOCUMENTEN

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER ZOMERSTAGE FC DADIZELE

 

Deze zomer wordt op het kunstgrasveld van FC Dadizele Sport een voetbalzomerkamp georganiseerd voor zowel jongens als meisjes.

De stage gaat door van maandag 3 juli tot en met vrijdag 7 juli 2023 van 9 uur en 16 uur.

Dagelijks wordt er opvang voorzien vanaf 8 uur 's ochtends tot 17 uur 's avonds.

Deelnameprijs bedraagt 140 euro voor de ganse week met inbegrip van een middagmaal, water, een geschenk en verzekering.

De inschrijving is pas definitief na doorsturen van de gegevens hieronder vermeld en betaling van de deelnameprijs op bankrekening BE 27 0689 4907 2073 op naam van FC Dadizele Sport. Gelieve in het berichtveld de naam, geboortedatum en huidige club van de deelnemende speler te vermelden.

Voor alle vragen kan u terecht op contact@fcdadizele.be

Graag tot dan!

 

INTERN REGLEMENT FC DADIZELE SPORT

 

Huishoudelijk reglement FC Dadizele Sport

 

Voetbal is een ploegsport en daarom verwacht FC Dadizele Sport dat alle spelers, trainers, afgevaardigden en ouders enkele afspraken en regels respecteren. Enkel op die manier kan de samenwerking tussen club, trainers, afgevaardigden, spelers en ouders vlot verlopen.

Bij ongeregeldheden, bepaalde voorvallen of in geval van twijfel biedt dit reglement ten allen tijde een houvast. Bovendien is het de bedoeling om pro-actief in te spelen op de mogelijke problemen.

Voorkomen is dan ook beter dan genezen. Richtlijnen en reglementen kunnen alleen maar effectief zijn als ze door alle partijen worden opgevolgd.

 

Huishoudelijk reglement FC Dadizele Sport

 

I. Algemeen

Elke trainer, speler en ouder neemt kennis van dit reglement. Als bewijs van de kennisgeving, ondertekenen de trainers, spelers en hun ouders het afzonderlijk document voor kennisname van het huishoudelijk reglement voor “gelezen en goedgekeurd”.

Dit reglement is beschikbaar op de website en kan op elk moment gewijzigd worden door het bestuur. Deze wijziging wordt gemeld op de website www.fcdadizele.be.

Indien ouders en/of spelers niet schriftelijk reageren binnen de 14 dagen worden ze geacht akkoord te gaan met deze wijzigingen en geldt hun bestaande kennisname ook voor dit nieuw huishoudelijk reglement.

 1. Hou onze accommodaties (en die van onze tegenstrevers) netjes. Voetbalschoenen worden buiten afgeklopt/gepoetst, vooraleer je de kleedkamer binnengaat. Voetbalschoenen worden nooit afgespoeld onder de douches, niet bij thuiswedstrijden en bij uitwedstrijden. Indien aanwezig, moeten de daarvoor voorziene borstels en/of kraantjes gebruikt worden.
 2. De kantine wordt niet betreden met voetbalschoenen.
 3. Om diefstal zoveel mogelijk uit te sluiten, vragen wij om zo weinig mogelijk waardevolle voorwerpen mee te brengen naar training en/of wedstrijden.
 4. Diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen van medespelers en/of trainers en begeleiders betekent directe uitsluiting uit de club en zal steeds vervolgd worden.
 5. Wie rommel maakt, ruimt die zelf op. Neem lege flesjes na een training of wedstrijd mee naar de kantine of deponeer deze in de vuilnisbakken die op verschillende plaatsen op onze site terug te vinden zijn.
 6. Indien een speler opzettelijk schade toebrengt aan de accommodatie van de club, zal hij hiervoor verantwoordelijk worden gesteld en de daaruit voortkomende kosten zelf dienen te betalen. Indien de betrokken speler nog minderjarig is, zullen de ouders aangesproken worden tot het vergoeden van de veroorzaakte schade.
 7. In de kleedkamers wordt ook niet gespeeld. Afval wordt er steeds gedeponeerd in de vuilnisbak. Blijf voor en na trainingen en wedstrijden niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk.
 8. De gebouwen van FC Dadizele Sport zijn rookvrij. Roken is enkel toegestaan in de buitenlucht. Rokers worden gevraagd hun peuken te deponeren in de voorziene potten.
 9. We garanderen steeds al onze spelers minstens 50% speelgelegenheid (zowel veldspelers als doelmannen) op voorwaarde dat de spelers ook effectief de trainingen bijwonen tijdens de week. Het resultaat tijdens de wedstrijden is hierbij van ondergeschikt belang.
 10. Wie een training of wedstrijd wil spelen voor een andere club vraagt hiervoor steeds toestemming aan zijn trainer en aan de jeugdcoördinator.
 11. Wie in het tussenseizoen onze club wil verlaten en wil overstappen naar een andere club, kan dat enkel tussen 1 en 30 april. Na het verstrijken van deze deadline, kunnen spelers enkel nog uitgeschreven worden indien de club over geen ploeg meer beschikt in de leeftijdscategorie van de speler

 

 

II. Lidgeld

 

 1. Het bestuur bepaalt elk jaar autonoom de hoogte van het lidgeld.
 2. Het lidgeld dekt de administratiekosten verbonden aan de aansluiting van een speler aan de KBVB, verzekering bij KBVB, kosten voor onderhoud terreinen, kantine, vergoeding trainers, aankoop materiaal, wassen wedstrijdkledij en gratis consumptie aangeboden door de club na elke thuiswedstrijd...
 3. Elk lid ontvangt jaarlijks minstens een trainingspak bestaand uit een trainingsvest en trainingsbroek en één paar wedstrijdkousen in onze clubkleuren. Deze goederen zijn steeds inbegrepen in het lidgeld en deze kledij wordt pas ontvangen na betaling van het lidgeld.
 4. Alle spelers worden geacht hun trainingspak te dragen op wedstrijddagen en alle andere mogelijke officiële clubaangelegenheden.
 5. Bepaalde ziekenfondsen betalen jaarlijks een deel van het lidgeld terug. Spelers en hun ouders dienen voor deze terugbetaling zelf in te staan. De benodigde formulieren kunnen bekomen worden op de inschrijvingsdagen.
 6. Zolang het lidgeld van een speler niet volledig betaald is, kan de speler niet in aanmerking komen voor wedstrijdselecties.

 

 

III. Houding van de spelers

 

 1. De club verwacht van de spelers dat zij zich keurig en beleefd gedragen tegenover trainers, afgevaardigden, bestuursleden, scheidsrechters, medespelers, tegenstrevers en publiek.
 2. Bij aankomst of vertrek ( bij een training of wedstrijd ) begroeten onze spelers de trainer en/of afgevaardigden. Dit kan gebeuren door een hand te schudden.
 3. Elke speler schudt na afloop van de wedstrijd steeds de hand van de scheidsrechter en de tegenstander, ongeacht wat er tijdens de wedstrijd is gebeurd. Respect is een cruciaal onderdeel van de voetbalsport.
 4. Goede sfeer in een ploeg is heel belangrijk en maakt de beleving van eenieders hobby des te leuker. Eventuele conflicten moeten daarom zo snel mogelijk met alle betrokkenen worden uitgepraat. Hiervoor kan men steeds terecht bij de trainer of de speciaal hiervoor aangestelde vertrouwenspersoon binnen de club.
 5. Pestgedrag wordt absoluut niet getolereerd en zal door het bestuur op gepaste wijze worden gesanctioneerd. Herhaaldelijk pestgedrag kan leiden tot een uitsluiting uit onze club.
 6. De speler accepteert de beslissingen van de scheidsrechter, ook al is die het daar niet mee eens.
 7. FC Dadizele Sport voert een absolute nultolerantie tegenover het gebruik van drugs. Spelers die betrapt worden op het gebruik of bezit van illegale middelen, riskeren uitsluiting uit de club.

 

 

IV. Kleding en materiaal

 

 1. Alle spelers komen in clubkledij naar de wedstrijden en bergen hun douchegerief en reservekledij op in een sporttas.
 2. Scheenbeenbeschermers en voetbalschoenen zijn verplicht. Op het kunstgrasveld mogen onder geen beding schoenen gedragen worden met metalen/stalen noppen.
 3. De voetbalschoenen dienen steeds proper te zijn voor aanvang van elke training en/of wedstrijd.
 4. Alle spelers dragen sportkledij tijdens de training. Bij koud en slecht weer is een regenvest en lange broek aangewezen.
 5. De spelers helpen de trainer na een training met het opruimen van het trainingsmateriaal (kegeltjes, doelen, ballen,...)
 6. Spelers deponeren hun wedstrijdtruitje en wedstrijdshort na elke wedstrijd in de juiste daarvoor voorziene sporttas of kledingmand in de kleedkamer. De afgevaardigde of trainer van de ploeg draagt ervoor zorg dat de vuile was opnieuw in de wasruimte of in de kantine  afgeleverd wordt.

 

 

V. Regels voor de spelers

 

 1. Voetbal is een ploegsport: winnen doen we samen en verliezen ook. Het is onnodig om na een verliespartij een zondebok aan te duiden.
 2. Probeer zo veel mogelijk trainingen en wedstrijden bij te wonen. Wie niet aanwezig kan zijn op een wedstrijd of training verwittigt altijd de trainer vooraf. Bij niet verontschuldigde afwezigheid kan er door de trainer hiermee rekening gehouden worden voor de selectie van de volgende wedstrijd.
 3. Bij een wedstrijd en/of tornooi heeft iedere speler een identiteitsbewijs bij. Spelers zonder identiteitskaart kunnen helaas niet worden opgesteld! Het opstellen van een speler zonder identiteitskaart levert de club een boete op. Bovendien wordt de wedstrijd ook nog eens verloren met forfaitcijfers!
 4. Op trainingen is iedereen ten laatste tien minuten voor aanvang van de training aanwezig. Op die manier kan iedereen zich rustig klaarmaken en kan de training stipt beginnen.
 5. Na de training worden alle spelers gevraagd direct naar huis te gaan zonder omwegen.
 6. Wie met de fiets komt, wordt gevraagd dat deze fiets volledig reglementair is om aan het verkeer deel te nemen. Warme oproep om zeker voldoende verlichting te hebben aan de fiets, vooral van belang in de wintermaanden.
 7. Fietsen dienen steeds geplaatst te worden in de daarvoor voorziene fietsrekken.
 8. Bij wedstrijden is iedereen ook stipt aanwezig op het afgesproken tijdstip. Deze tijdstippen zullen ook gecommuniceerd worden via de trainers/afgevaardigden.
 9. Wie bij een uitwedstrijd rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever rijdt, verwittigt hiervan tijdig de trainer zodat deze hiermee rekening kan houden.
 10. Wie geen vervoer heeft voor een uitwedstrijd, brengt ook hiervan de trainer tijdig op de hoogte zodat gezorgd kan worden voor een oplossing.
 11. Wie wil deelnemen aan een training of wedstrijd van een andere club, vraagt daarvoor altijd toestemming aan één van de jeugdcoördinatoren.

 

 

VI. Regels voor de trainers

 

 1. De trainer is verantwoordelijk voor het plaatsen en opruimen van terreinen (doelen, hoekschopvlaggen, potjes,...) bij wedstrijden en trainingen, zelfs indien hij bepaalde spelers aangeduid heeft voor deze opruimtaken.
 2. Verplaatsbare doelen dienen steeds van het kunstgrasveld verwijderd te worden na elke training en/of wedstrijd en geplaatst te worden in de daarvoor voorziene uitsparing aan de lange zijde van het veld.
 3. De trainer is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, potjes, doelen,…) en zorgt ervoor dat deze na de trainingen worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 4. De trainer is verantwoordelijk voor de orde in de kleedkamer tot de laatste speler die heeft verlaten. Hij beslist ook wanneer de spelers de kleedkamer mogen verlaten.
 5. De trainer heeft een voorbeeldfunctie en toont steeds respect voor de spelers, ouders en begeleiders en uiteraard ook voor de tegenstander en de scheidsrechter.
 6. De trainer brengt spelers passie bij voor het spel en waakt over de fair-play.
 7. De trainer neemt deel aan de trainersvergaderingen die door de jeugdcoördinator en/of het bestuur worden ingelegd.
 8. De trainer ziet er op toe dat de spelers gepaste kledij aanhebben naargelang de weersomstandigheden.
 9. De trainer deelt na de laatste training voor een wedstrijd mee hoe laat er wordt verzameld voor de wedstrijd.
 10. De trainer of afgevaardigde zorgt ervoor dat de mand of tas met wedstrijdkledij na de wedstrijd terug in de wasruimte of in de kantine wordt afgeleverd.
 11. De trainer zorgt voor het tijdig verwittigen van spelers en ouders bij eventuele wijzigingen of afgelastingen van wedstrijden en/of trainingen. Hij geeft deze info ook door aan de jeugdcoördinatoren en de webmaster zodat zij deze info op de website kunnen plaatsen.
 12. De trainer overlegt bij problemen altijd met de jeugdcoördinator. Bij gesprekken met ouders moet altijd ook een jeugdcoördinator aanwezig zijn.

 

 

VII. Regels voor de afgevaardigden

 

 1. De afgevaardigde is de rechterhand van de trainer en helpt bij het plaatsen en opruimen van de terreinen op wedstrijddagen.
 2. De afgevaardigde vult het wedstrijdblad in voor aanvang van de wedstrijd.
 3. De afgevaardigde zorgt ervoor dat alle spelers van onze club na de wedstrijd een drankbonnetje krijgen.
 4. De afgevaardigde ontvangt de scheidsrechter en begeleidt hem tijdens diens aanwezigheid op ons terrein.
 5. De afgevaardigde wijst de tegenstrever eveneens de weg naar de voor hen bestemde kleedkamer.
 6. Ook de afgevaardigde vervult in alle omstandigheden een voorbeeldfunctie. Hij gaat dus ook respectvol om met de eigen spelers, de tegenstanders, de scheidsrechter en het publiek.
 7. De afgevaardigde of de trainer zorgt ervoor dat de mand of tas met wedstrijdkledij na de wedstrijd in de kantine of in de wasruimte wordt afgeleverd.
 8. Bij blessures opgelopen door één of meerdere spelers tijdens een wedstrijd dienen de verzekeringspapieren via het wedstrijdformulier door de afgevaardigde aangevraagd te worden.
 9. De afgevaardigde houdt zelf een lijst bij van de uitwedstrijden waarbij onze spelers al dan niet een gratis consumptie aangeboden kregen na de wedstrijd zodat wij deze tegenstrevers ook een drankje kunnen aanbieden na afloop van de thuiswedstrijd.

 

 

VIII. Regels voor de ouders

 

 1. De ouders zorgen ervoor dat hun kind tijdig aanwezig is op trainingen en wedstrijden en dat de trainer verwittigd wordt bij afwezigheid.
 2. De ouders zorgen ervoor dat het lidgeld op tijd betaald wordt.
 3. De ouders helpen ermee voor te zorgen dat hun kind steeds een identiteitsbewijs bijheeft.
 4. De ouders moedigen hun kind en zijn ploeggenoten aan maar worden met aandrang gevraagd altijd positief te supporteren, ook bij verlies.
 5. De ouders tonen positieve belangstelling voor de sportieve prestaties van hun zoon/dochter en steunen hen ook bij tegenslagen en teleurstellingen.
 6. De ouders bemoeien zich tijdens de wedstrijd niet met de opstelling en de toegepaste tactiek. Dat is het werkgebied van onze trainers. Wie toch vragen of bedenkingen heeft, kan daar na de wedstrijd in alle rust over praten met de trainer en de betrokken jeugdcoördinator.
 7. Voetbal is een ploegsport. Wij rekenen dan ook op de aanwezigheid van uw kind. Straf het niet door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden.
 8. De ouders blijven altijd achter de omheiningen bij trainingen en wedstrijden.
 9. De ouders proberen zoveel als redelijk mogelijk aanwezig te zijn op clubactiviteiten als eetfestijnen, tornooien en andere extra-sportieve evenementen. Helpende handen worden overigens altijd geapprecieerd en hiervoor kan steeds contact opgenomen worden met de bestuursleden.
 10. Wij bevelen heel warm aan dat de kledij van hun kind genaamtekend wordt. Dit om discussies en het aantal verloren voorwerpen tot een minimum te beperken.

 

 

IX. Verzekering

 

 1. Om aanspraak te kunnen maken op de verzekering van de KBVB, moet het door de geneesheer ingevulde aangifteformulier (bij je afgevaardigde of op het secretariaat te verkrijgen), samen met een klevertje van de mutualiteit, binnen de 20 kalenderdagen na het ongeval binnen zijn gebracht bij de Gerechtigd Correspondent.
 2. Indien kinébeurten nodig zijn bij een blessure, dient de behandelende geneesheer dit steeds bij voorkeur te vermelden op de ongevalsaangifte.
 3. De kiné mag niet gestart/aangerekend worden vooraleer de goedkeuring verkregen werd vanwege de Koninklijke Belgische Voetbalbond (K.B.V.B.).
 4. Vóór het hervatten van training en competitie vragen we het attest van genezing ingevuld aan de GC.

 

 

X. Verplaatsingen

 

 1. De verplaatsingen worden meestal met de auto gemaakt.
 2. Alle spelers, trainers en afgevaardigden zijn aanwezig op het afgesproken uur.
 3. Niemand vervoert in zijn auto meer spelers dan toegelaten door de verzekering.
 4. Wie spelers meeneemt in zijn auto wordt gevraagd te allen tijde het verkeersreglement te respecteren.

 

 

XI. Studies en sport

 

 1. Studies hebben altijd voorrang op hobby’s en dus ook op het voetballen.
 2. Indien een speler voor een training of wedstrijd verstek moet geven omwille van schoolverplichtingen, meldt hij dit tijdig aan de trainer.

 

 

XII. Sancties

 

 1. Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kunnen respectievelijk door de trainer en afgevaardigden, in samenspraak met het bestuur sancties genomen worden.
 2. Gele en rode kaarten wegens negatieve kritiek (op spelers, spelleiding, supporters of verantwoordelijken) of wegens onsportief gedrag (natrappen, vechtpartijen…) worden steeds bestraft. De straf wordt bepaald door de trainer in overleg met het bestuur.
 3. De boetes uitgesproken door de K.B.V.B omwille van wangedrag worden ten laste gelegd van de speler en/of zijn ouders.

 

Door zich aan te sluiten bij onze club FC Dadizele Sport verklaren zowel de speler als zijn ouders zich akkoord met de integrale inhoud van dit reglement dat zij ondertekend hebben.

 

Reglement voor het laatst opgesteld/aangepast op 8 april 2023.